Lyckade åtgärder mot förhöjda radonvärden i Linköping

 • Radonsanering i Linköping

  Case: LR-Konsult & Installation

  Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och medvetenheten om riskerna med radon har ökat de senaste åren. World Health Organization (WHO) rekommenderar ett gränsvärde på 100 Bq/m3. I Sverige är gränsvärdet för radon i bostäder, allmänna lokaler och arbetsplatser 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att närmare 400 000 bostäder i Sverige har en högre radonhalt än referensnivån på 200 Bq/m3. För att identifiera och åtgärda alla bostäder med för höga radonhalter behöver mätningar göras i alla småhus. I flerbostadshus behöver mätningar göras i alla lägenheter med markkontakt och åtminstone i ett urval av övriga lägenheter.

  Till LR-Konsult & Installation AB har Corroventa levererat radonsugar av typen RS 100 för att i Riksbyggens Bostadsrättsförening Trumspelaren åtgärda de förhöjda radonvärdena som uppmätts i marklägenheterna.

  Problemet

  I området Johannelund i Linköping ligger Riksbyggen Bostadsrättsförening Trumspelaren som består av 627 lägenheter och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar.

  I början av 2017 anlitades LR-Konsult & Installation AB av Riksbyggen för att göra radonmätningar i Brf Trumspelarens lägenheter. Resultatet från de genomförda mätningarna visade att de flesta lägenheterna på markplan har förhöjda årsmedelvärden av radongas. De högsta årsmedelvärdena var så höga som 900 Bq/m3. Brf Trumspelaren har, precis som andra fastighetsägare, kravet på sig att mäta radonhalten i fastigheterna och åtgärda förhöjda värden innan år 2020.

  Tony Caesar som har ansvarat för mätningarna berättar att den efterföljande radonbesiktningen tydligt visade att källan till radongasen var marken under huset. Han berättar:

  – Vid vår efterföljande radonbesiktning utför vi bland annat momentana radonmätningar av luften och punktmätningar av radongas för att kunna konstatera var radongasen från marken läcker in i bostaden. Vi kunde konstatera att lägenheterna hade ett inläckage av radongas från marken på flera platser i lägenheterna.  

  Lösningen

  LR-Konsult & Installation AB som sedan flera år tillbaka har ett gott samarbete med Riksbyggen i Linköping anlitades även för att lösa problemet med markradon i Brf Trumspelaren. Tony Caesar berättar vidare att markradon oftast åtgärdas genom att säkerställa att radongasen som tränger upp ur marken under huset sugs bort genom att skapa ett undertryck under huset. Det ska också kombineras med tätning av sprickor och håligheter i plattan.

  – En viktig faktor för oss på LR-Konsult & Installation AB är att ha boendemiljön i åtanke. Våra lösningar ska ha minimal negativ påverkan på boendemiljön och vi tar alltid hänsyn till detta vid projektering av installationer. Brf Trumspelaren är ett bra bevis på detta då vi fann en lösning där vi kunde förlägga kanalsystemet utanför lägenheterna.

  LR-Konsult & Installation AB valde att installera Corroventas radonsug RS 100 i fastighetens cykelförråd. Från radonsugen har ett kanalsystem monterats för att få en sugpunkt under varje lägenhet. Den största delen av rörsystemet är placerad i trapphuset utanför lägenheterna. Därifrån kunde man diagonalt borra hål för att kunna säkerställa att få en sugpunkt under varje lägenhet.

  – Med erfarenheten vi samlat på oss under åren vet vi att RS 100 skapar ett överlägset undertryck. Samtidigt var det lite av en chansning att bara ha en sugpunkt per lägenhet, men det var en förutsättning för att göra ett så litet ingrepp i fastigheten som möjligt. Vi visste att maskinens kapacitet finns, så det hade inte varit några problem att komplettera med sugpunkter inne i lägenheterna om vi inte lyckats få ned radongashalterna tillräckligt. Nu visade det sig att det räckte med en sugpunkt per lägenhet vilket var positivt för alla inblandade.

  Peter Balogh är sedan 2015 ordförande i en aktiv styrelse för Brf Trumspelaren. Han berättar att man arbetar proaktivt med förbyggande underhåll för att sänka energiförbrukning samt drift- och underhållskostnader i bostadsrättsföreningen.

  – För oss är det viktigt med kvalitetslösningar. Som fastighetsägare är det vi som ska bekosta underhåll och drift. Därför är det viktigt att de lösningar vi väljer verkligen är driftsäkra och effektiva. Sedan installationen av RS 100 är radonhalterna under gränsvärdet med god marginal samtidigt som de boende knappt reagerat på installationen. Vi är helt klart nöjda med resultatet.

  Totalt installerades sex RS 100 med tillhörande monteringskit som bland annat innehåller ljuddämpare för att minimera ljudnivån. De uppföljande radonmätningarna i Brf Trumspelaren visade att lägenheterna på markplan efter åtgärderna har reducerats till ett årsmedelvärde på cirka 60 Bq/m3. Även lägenheten som mätte det högsta värdet på 110 Bq/m3 ligger med god marginal under gränsvärdet på 200 Bq/m3.

  ”I särklass bäst på marknaden”

  LR-Konsult & Installation AB levererar installationer med hög kvalitet och livslängd. En effektiv och driftsäker lösning är viktigt för att både radonhalter samt energi- och underhållskostnader ska minimeras.

  ”Att jobba med Corroventas radonsugar gör att man alltid kan känna sig trygg med kvaliteten och prestandan. Vi använder oftast RS 100 som har en överlägsen prestanda när det gäller att skapa undertryck. En av fördelarna är att man klarar av att skapa tillräckligt undertryck med ett fåtal sugpunkter även om det är kompakta jordarter under plattan på huset. Man kan samtidigt använda 50 mm kanaldimension som gör att installationerna blir diskreta och billigare jämfört med större kanaldimensioner.”

  Om produkten RS 100

  Till Brf Trumspelaren har LR-Konsult & Installation AB använt sig av Corroventas radonsug RS 100 och tillhörande monteringskit.

  röd radonsug

  RS 100 är en mycket kraftfull turbin med en luftmängd på 80 m3/h och ett statiskt tryck på 20 000 Pa. Maskinen är utvecklad för radonsanering av hus med platta på mark eller källare/suterräng som är beläget på mark där det är svårt att få luft genom materialet. Eftersom RS 100 är så kraftfull, kan den kopplas samman med upp till 200 meter 50 mm rör på sugsidan och är därför mycket lättplacerad.

  monteringskit till radonsug

  Corroventas monteringskit för montage och upphängning. Det innehåller bland annat upphängningskonsoler, väggplåt för rörgenomföring, ljuddämpare och slangklämmor.

   

  Om LR-KONSULT & INSTALLATION AB

  LR-Konsult & Installation AB etablerades 1982 och är idag en ledande aktör inom radonbranschen i Sverige som bland annat deltagit i forskningsprojekt och varit remissinstans för radonfrågor till Strålsäkerhetsmyndigheten. Till både bostäder och kommersiella lokaler erbjuds mätningar, utredningar och åtgärder för att hantera radonproblem. Kunderna är både privatpersoner och företag från Sverige. Huvudkontoret finns i Linköping.

  Sophie Aronsson som är bostadsrättsföreningens förvaltare berättar om Riksbyggens samarbete med LR-Konsult & Installation AB:

  – Vi har ett bra samarbete när det gäller allt inom radon och Tony med kollegor gör alltid sitt yttersta för att leverera de bästa lösningarna. Snabba svar, flexibilitet och bra service är också något de är väldigt duktiga på. 

  Besök LR-Konsult & Installation AB:s hemsida

  företagslogo LR-konsult

  Om Riksbyggen och BRF Trumspelaren

  Riksbyggen Bostadsrättsförening Trumspelaren är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar med sina 627 lägenheter. Föreningen tillhör Riksbyggens avdelning Västra Östergötland som står för förvaltning och drift samt upphandling av projekt som till exempel installationen av radonsugarna. Riksbyggen är idag en av landets ledande aktörer inom fastighetsförvaltning. De finns på drygt 300 platser runtom i Sverige och har över 75 års erfarenhet av att utveckla, förvalta och förbättra fastigheter.

  Till Brf Trumspelaren

  riksbyggen-logo

  logo brf-trumspelaren